سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا نوری امامزاده ئی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد
احمد کریمی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از دو شکل ساده شده معادلات سنت ونانت یعنی مدلهای ریاضی اینرسی صفر و موج جنبشی یک مدل کامپیوتری برای شبیه سازی مرحله پیشروی آبیاری جویچه ای بسط داده شده است. عبارات مشتق پاره ای در معادلات دیفرانسیلی حاکم به روش تفاضلهای محدود و به طریقه ضمنی گسسته و جایگزین شده و سپس معادلات جبری حاصل تحت شرایط مرزی و اولیه معین حل شده اند. به منظور ارزیآبی نتایج مدل از سه سری داده صحرایی استفاده گردیده است مقایسه نتایج مدل با داده های صحرایی نشان می دهد که در دو مورد که زمین شیب تندتری را دارا بود مدل موج جنبشی بهتر از اینرسی صفر شبیه سازی فاز پیشروی را انجام داده است (RMSE های 45/3و 41/1 در مقایسه با RMSE های 08/9 و 05/7(در مورد دیگری که جویچه ها از شیب ملایم تر و طول بیشتری برخوردار بودند نتایج شبیه سازی فاز پیشروی با کمک مدل اینرسی صفر بهتر از مدل موج جنبشی بوده است (RMSE برآبر 09/5 در مقآبل 24/13)