سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه حامدی – استادیار- دانشگاه بین المللی امام خمینی
سهیل اکبری بیناباج –

چکیده:

مهاربندهای واگرا با توجه به نحوه قرارگیری تیر پیونده به دو دسته کلی مهاربندهای با پیوند افقی (H-EBF) و مهاربندهای با پیوند قائم (V-EBF) تقسیم می شوند در قابهای V-EBF محدوده خرابی خارج از تیر اصلی واقع شده و آسیبهای وارده به قابهای سازه ای کاهش می یابد.
در این پژوهش پارامترهای لرزه ای قابهای واگرا دارای پیوند برشی مورد مقایسه قرار گرفته و ضریب کاهش ناشی از شکل پذیری، ضریب اضافه مقاومت و ضریب رفتار، با استفاده از روش طیف ظرفیت محاسبه گردیده است.
ساختمانهای چهار، شش و هشت طبقه با هر دو سیستم V-EBF , H-EBF مورد تحلیل قرار گرفته اند. تیر پیوند افقی دارای طول 0/4، 0/4، 0/5 متر بترتیب برای قابهای 4، 6و8 طبقه می باشند. و در سیستمهای با پیوند قائم ارتفاع پیوند 0/2، 0/3 و 45/0 متر می باشند.
مقدار ضریب رفتار برای سیستم H-EBF بین 9/85 تا 10/90 برای ساختمانهای چهار تا هشت طبقه بدست آمده و در سیستم V-EBF ها و نیز مزایای آن نسبت به H-EBF ها، استفاده از این سیستم منطقی به نظر می رسد.