سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سینا حائری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت
سید حسن هاشم آبادی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

نظر به اهمیت انتخاب نوع انفصال ترم جابجایی در روش حجم محدود که یکی از پارامترهای مهم در دقت و محدویت محاسبات در این روش می باشد، طرحهای مختلف انفصال مورد بررسی قرار گرفته است . مساله عمده در روشهای انفصال وجود دو متغییر درجه دقت و محدویت پاسخ می باشد که بر خلاف یکدیگر عمل م یکنند . در این تحقیق یک روش انفصال بنام انفصال گاما آورده شده است و با انتخاب پروفیل پله ای به عنوان مساله آزمون به مقایسه این روش با روشهای انفصال کلاسیک و روشهای درجه بالا پرداخته شده است . همچنین میزان خطا در هر مورد با پاسخ مورد انتظار مقایسه شده و نتایج خوبی در مقایسه با دیگر روشها بدست آمده است.