سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین طبری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا
صفر معروفی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا
حمید زارع ابیانه – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا
رضا امیری چایجان – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

آب معادل برف، یک پارامتر مهم در مطالعات اقلیمی و هیدرولوژیکی میباشد و آگاهی از میزان آن، در امر ذخیرهسازی و کنترل سیلابهای فصلی و تأمین آب موردنیاز پائیندست ضروری است. در این تحقیق، روشهای مناسب تخمین توزیع مکانی آب معادل برف مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا مقادیر ضخامت برف با سه مدل شامل مدل کریجینگ معمولی همراه با مدلسازی روند بوسیله رگرسیون خطی چندمتغیره، کریجینگ معمولی همراه با مدلسازی روند بوسیله تابع تشخیص و شبکه عصبی مصنوعی برآورد شد. سپس با در نظر گرفتن مقادیر ضخامت برف برآورد شده توسط سه مدل فوقالذکر و میانگین وزنی چگالی برف منطقه مورد مطالعه، آب معادل آن محاسبه گردید و با مقادیر اندازه گیری شده واقعی مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی با مدل پرسپترون چندلایه (MLP) و تابع فعالیت سیگموئید و قانون یادگیری مرحله ای و آرایش1-4-7 ، بهترین روش برآورد آب معادل برف برای منطقه مورد مطالعه بوده است.نتایج این تحقیق، بار دیگر قابلیتهای شبکه عصبی مصنوعی را در مدلسازی فرآیندهای پیچیده و غیر خطی مورد تأیید قرار داد.