سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسین دیبایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهدی قربانی بیرگانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

این تحقیق در قالب طرح بلوک های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید . عامل اول در این طرح روش های خاک ورزی بود که شامل: T1 )گاو آهن برگردان دار + دیسک سبک(روش متداول منطقه)، T2 ) گاو آهن قلمی + دیسک سبک، T3 ) دیسک سنگین + رتیواتور و T4 ) دو بار دیسک سنگین عمود بر هم و عامل دوم نوع بقایای برنج شامل بقایای رق م پرمحصول ( LD183 ) و بقایای رقم محلی (چمپا) بود. نتایج نشان داد که روش های خاک ورزی و نوع بقایا بر میانگین قطر وزنی خاکدانه ها، برگردان شدن خاک، عملکرد دانه و شاخص برداشت اثر معنی داری داشته است. نهایتاً تیمار 4 با عملکرد 5140 کیلوگرم در هکتار، اندازه مناسب کلوخه های خاک و همراه با برگردان شدن 50 درصد خاک نسبت به سایر تیمارها توصیه می گردد.