سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد زارعان – مرکز زمین لرزه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صادقی – مرکز زمین لرزه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم حق شناس – گروه ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ساناز چایچی زاده – موسسه ژئوفیزیک ، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله اثر ساختگاه ایستگاه مهد شبکه لرزه نگاری خراسان واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از روش های 1) نسبت طیفی استاندارد نسبتبه ایستگاه مرجع نجفی، 2) تابع گیرنده، 3) نسبت طیفی افقی به عمودی رکوردهای نوفه و 4) معکوس خطی، تعیین گردید . در این مطالعه از 18 رخداد منطقه ای ثبت شده در ایستگاه های مشهد ونجفی با نسبت سیگنال به نوفه نسبتا خوب همچنین از یک پنجره 60 دقیقه ای امواج نوفه طبیعی استفاده گردید. نتایج حاصل بر حسب فرکانس های غالب و سطوح تقویت با یکدیگر مقایسه شدند. در هر چهار روش فرکانس پایه برای ساختگاه یکسان تعیین گردید اما از نظر سطوح قویت نتایج متفاوتی به دست امد. بعلاوه دو روش نسبت طیفی استاندارد و معکوس خطی نتایج مشابهی را بدست دادند ولی درروش معکوس خطی انحرافمعیار مقادیر تقویت بسیار کمتر از روش اول به دست امدند. روشهای نسبت طیفی افقی به عمودی تنها قادر به تعیین فرکانسپایه ساختگاه بودند.