سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فاطمه هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز،دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،اهواز،ایران
سحر صفرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،دکترای روانشناسی عمومی ،استادیار گروه روانشناسی ،ایران

چکیده:
هدف اصلی از این تحقیق مقایسه سبک دلبستگی بین زنان مطلقه، در شرف طلاق و زنان عادی شهرستان ماهشهر بودهاست. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زنان شهرستان ماهشهر در سال ۱۳۹۳ می باشند.نمونه این تحقیق مشتمل بر۱۵۰ نفر بود که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. بدین صورت که از بین کلیه زنانمطلقه مراجعه کننده به اداره بهزیستی ماهشهر ۵۰ نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. از زنان در شرف طلاقمراجعه کننده به دادگاه خانواده نیز ۵۰ نفر و از زنان عادی نیز ۵۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بهابزار پژوهش پاسخ دادند که عبارت بود از: پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیور ، تحلیل آماری استفاده شده عبارتبود از تحلیل واریانس چند متغیری یا مانوا. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی در بین زنانمطلقه، در شرف طلاق و زنان عادی شهرستان ماهشهر اختلاف معنی دار وجود دارد.وسبک دلبستگی ایمن وسبک دلبستگیدوسوگرا در در بین زنان مطلقه، در شرف طلاق و زنان عادی شهرستان ماهشهر اختلاف معنی دار وجود ندارد.