سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهری جمیلیان – استادیار متخصص زنان و زایمان دانشگاه علومپزشکی اراک
محمد رفیعی – دانشیار دکترای آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اراک
حمیدرضا جمیلیان – استادیار متخصص روانپزشکی دانشگاه علومپزشکی اراک
فاطمه اسم خانی – دانشجوی پزشکی دانشگاه اراک

چکیده:

با توجه به نقش اساسی فرزندآوری در خانواده ایرانی شیوع زیاد ناباروری و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان نابارور و مقایسه آن با زنان بارور و در جهت جلب و توجه نظر متخصصین امر به اتخاذ یک رویکرد جامعنگر در درمان و توانبخشی ناباروری انجام شده است پژوهش حاضر یک مطالعه مشاهده ای مورد شاهدی بوده که برروی ۱۴۷ زن نابارور و ۱۴۷ زن بارور به عنوان گروه شاهد که از لحاظ متغیرهای تاثیر گذار همسان شده بود انجام گرفت ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ بودکه توسط هردو گروه تکمیل شد نتایج بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی تحلیل رگرسیون لجستیک آزمون تی و کای دو با استفاده از نرم افزار STAT10مورد بررسی قرارگرفتند. میانگین نمره سلامت عمومی و مقیاسهای شکایات جسمانی اضطراب اختلال در کنش اجتماعی و افسردگی در زنان نابارور بصورت معناداری بیشتر ازاین شاخص در زنان بارور بوده که بیانگر ابتلای آنها به سطوحی از امراض سلامت عمومی بوده است.