سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
رامین رستمی – استادیار، دانتشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب، میاندوآب، ایران
مهدی مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانتشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

چکیده:
امروزه در دنیا آب و منابع آبی به عنوان یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار به شمار می روند و علاوه بر کمیت، کیفیتآب نیز من جمله مولفه هایی است که دربرنامه ریزی ها بایستی به دقت شبیه سازی شده و تخمین زده شوند. متاسفانهاطلاعات کمی و کیفی جامع از منابع آب در کشور ما محدود می باشد به این منظور، مدل های متعددی جهت پیشبینی پارامتر های کمی و کیفی آب استفاده می شود. در تحقیق حاضر قدرت و کارآیی شبکه عصبی مصنوعی و عصبی -فازی در پیش بینی شوری آبهای زیر زمینی در دشت زرینه رود مورد مقایسه قرار گرفته است. به این منظور پارامترهدایت الکتریکی به عنوان متغیر وابسته و پارامترهای یونهای کلسیم و منیزیم و سدیم و کلراید و سولفات وبی کربنات بهعنوان پارامتر های مستقل در نظر گرفته شده است . ملاک مقایسه و انتخاب بهترین مدل قیاس ضریب همبستگی بینمقادیر ورودی و مقادیر پیش بینی شده است . نتایج نشان داد که در شبکه های عصبی مصنوعی شبکه پیشخور عمومیبا تابع تانژانت سیگموئید خطی و در شبکه عصبی- فازی تابع trimf نتایج بهتری دارند. مقایسه شبکه عصبی و عصبی – فازی حاکی از عملکرد بهتر مدل شبکه عصبی مصنوعی نسب به شبکه عصبی فازی می باشد.