سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فرهی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه علم و صنعت
سیدمهدی علوی املشی – دکترا ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اکسیداسیون جزئی کاتالیستی متان به گاز سنتز بر روی کاتالیستwtNi/a-Al2O3 %2.5 در دو راکتور بستر ثابت و بستر سیال مورد بررسی قرار گرفته است. عملکرد این دو راکتور از نظر مقادیر درصد تبدیل متان ، گزینش پذیری نسبت به هیدروژن و مونوکسید کربن ، نسبتH2/COو تشکیل کک در دماهای ۸۰۰ تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد مقایسه و تحلیلشده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده رفع مشکل رسوب کربن در بستر های ثابت با استفاده از راکتور بسترسیال می باشد. همچنین ، نسبتH2/COبدست آمده در راکتور بستر سیال در تمامی دماها برابر ۲ بدستآمده است. در حالی که مقدار این نسبت در آزمایشهای بستر ثابت دماهای مشابه بین 1/85-1/7بدست آمدهاست.تفاوتهای مشاهده شده بر اساس هیدرودینامیک متفاوت این دو راکتور ومکانیزم واکنش قابل توجیه است.