سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسین نخعی محمد آبادی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی، اداره کنترل کیفی، آب و فاضلاب روستایی استان کرمان،
فاطمه ایزدی یزدان آبادی – کارشناس بهداشت محیط، آزمایشگاه آب و فاضلاب روستایی شهرستان زرند،
مهدیه وطنی – کارشناس بهداشت محیط، اداره کنترل کیفی، آب و فاضلاب روستایی استان کرمان،
حمید برنا – کارشناس شیمی، آزمایشگاه آب و فاضلاب روستایی شهرستان عنبراباد،

چکیده:
کلر اولین ماده انتخابی در گندزدایی آب برای کنترل جمعیت میکروبی شبکه توزیع می باشد که می تواندبه اشکال مختلف مورد استفاده قرار بگیرد زیرا ارزان، موثر و کاربرد آن بسیار ساده است. جمعیت نسبتا بالایمیکروبی در شبکه های توزیع آب آشامیدنی نه تنها از لحاظ تاثیرگذاری بر سلامت مصرف کننده مورد توجهاست، بلکه تشخیص باکتری شاخص کلیفرم را نیز با خطا مواجه می کند. استاندارد ملی ایران حداکثر مجاز تعداد باکتری های هتروتروف را در شبکه های توزیع 500cfu/mL تعیین کرده است. 288 نمونه آب از شبکه های مختلف آب و فاضلاب روستایی زرند و عنبراباد، به گونه ای تهیه شد که کل شبکه ها را پوشش دهد. نمونه ها به صورت تصادفی و تحت شرایط استاندارد تهیه و از نظر شاخص کلر باقی مانده و HPC مورد آزمایش قرار گرفتند. برای کشت باکتری های هتروتروف، از محیط کشت پلیت کانت آگار استفاده شده و آزمایش HPC به روش پخش بشقابی انجام گرفت. نتایج نشان داد که شاخص HPC در شبکه های با کلرزن گازی به میزان قابل توجهی از شبکه های با کلرزن محلولی کاهش دارد.