سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا دهقانزاده – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علو
خلیل انصارین – دانشیار گروه داخلی دانشکده پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ری
حبیب حبیب نیا – کارشناس بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت و تغذی
ماه زراسدی – کارشناس بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز بهداشت استان

چکیده:

در ایران گاز گرفتگی و مسمومیت با CO هر سال 15 درصد افزایش می یابد و پس از مسمومیت ناشی از اعتیاد و دارو سومین عامل مرگ و میر ناشی از مسمومیت در کشور است. از میان استانهای کشور در سال 1384 بیشترین میزان مسمومیت با CO مربوط به استان آذربایجانشرقی می باشد. همه آمارهای موجود نشان از پایین بودن وضعیت ایمنی و بهداشتی منازل مسکونی داشته و لزوم انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط را بیش از پیش ضروری می نماید. لذا هدف این مطالعه اندازه گیری غلظت CO ناشی از ترافیک در هوای آزاد محیطی شهر تبریز و مقایسه آن با استاندارد کیفیت هوا و تعیین رابطه آن با مقادیر اندازه گیری شده در فضاهای داخل ساختمان می باشد. بررسی ارتباط بین سرعت باد و تغییرات غلظت CO در روزهای کاری نشان میدهد که تغییرات سرعت باد تأثیر قابل توجهی بر روی غلظت این گاز ندارد. متوسط غلظت CO برای روزهای جمعه حدود 50 درصد کمتر از روزهای کاری میباشد. بررسی روند تغییرات غلظت CO در ساعات مختلف روز نشان میدهد که در روزهای کاری و روز پنج شنبه دو پیک ساعتی قابل توجهی در ساعتهای 8 صبح و 14 بعد از ظهر وجود دارد، اما از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد به تدریج بر غلظت منواکسید کربن افزوده شده و در ساعات عصر به حداکثر مقدار خود میرسد. علیرغم اینکه در فصل زمستان و بطور مشخص در دی ماه متوسط غلظت منواکسید کربن در روزهای کاری بیش از 3/3 ± 9/1 (ppm) میباشد که در بعضی مواقع بیشتر از استاندارد متوسط 8 ساعته میباشد. با اینحال مقدار متوسط آن در کل سال 2/6 ± 7/4 ppm میباشد که کمتر از حد استاندارد میباشد. در ساختمانهای دارای موتورخانه مرکزی غلظت منواکسید کربن در راه پله بیش از ساختمانهای بدون موتورخانه بود. بطور کلی با بالا رفتن طبقه، غلظت منواکسید کربن در راه پله ها کاهش می یافت. متوسط غلظت CO اختلاف قابل توجهی در آپارتمانهای با طبقات مختلف نشان نمی دهد و این مقدار حدود 0/93 ± 4/9 ppm بود.مقدارI/O در همه طبقات کمتر از یک و بیشترین مقدار مربوط به آشپزخانه و در حدود 0.9 میباشد. در خانه های ویلایی نیز تقریباً وضعیت به همین شکل بود و وجود و عدم وجود موتورخانه تأثیر قابل توجهی در میزان CO داخل منازل داشت که این امر بویژه در فصل زمستان قابل توجه تر بود. همچنین اختلاف معنی داری در سطح غلظت این گاز بین فصل زمستان با تابستان وجود دارد. در این طرح تحقیقاتی همچنین ارتباط بین سطح کربوکسی هموگلوبین خون افراد در تماس با CO ، عو.امل مؤثر در حوادث ناشی از گاز گرفتگی و خفگی با CO و سطح غلظت منواکسید کربن در خون این افراد مورد بررسی قرار گرفته که اطلاعات مربوط به آنها در مقالات بعدی منتشر خواهد شد.