سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی کلبوسی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمید احمدمحرابی – دکتری مهندسی مواد و متالورژی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مهرداد عباسی – دکتری مهندسی مواد و متالورژی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سعید ناظریان –

چکیده:

دراین تحقیق شرایط ذوب القایی وریخته گری آلیاژ Ti-6Al-4V موردبررسی قرارگرفت. جهت ذوب و ریخته گری، ازکوره گریزازمرکز تحت خلاء وحفاظت گازآرگون استفاده گردید. این آلیاژ پس ازذوب شدن دربوته گرافیتی، درمراحل مختلف به درون قالبهای سرامیکی(زیرکنی وآلومینایی) و قالب گرافیتی ریخته شد. پس ازانجماد وخروج قطعات ازقالب، کیفیت سطحی، ریزساختار ومیزان سختی نمونه ها بررسی شد. برطبق مشاهدات ونتایج بدست آمده،آلیاژ مذاب باقالب سرامیکی آلومینایی واکنش بسیار شدیدی داده وقطعات ریختگی دارای کیفیت سطحی بسیار نامطلوب شدند. قطعات ریخته گری شده در قالب زیرکنی دچارواکنش سطحی گردیده وسطحی اکسیدی ومتخلخل به همراه مغزی باسختی کم منتج گردید. علاوه برآن، آنالیزEDX حاکی ازحضورعناصرزیرکونیم وسیلسیم درسطح موردبررسی قطعه ریختگی بودکه ناشی ازواکنش مذاب آلیاژ بامواد قالب است. درصورتیکه نمونه های ریخته شده درقالب گرافیتی،ازکیفیت سطحی خوب ، دقت ابعادی بالا ، ریزساختار وسختی مناسب درمغز قطعه برخوردار بوده که میزان لایه واکنش داده مطابق بررسیSEM بسیارنازک بوده وبراحتی ماشینکاری گردید .