سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی وفاخواه – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزداری
محمدرضا فاضل پورعقدائی – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزداری

چکیده:

قنات یکی از ابتکارات مهم بشر برای استحصال و بهره بردرای از آب می باشد. که احداث و کاربرد آن در مناطق خشک به ویژه مناطق مرکزی ایران مانند استانهای یزد، کرمان و خراسان متداول بوده است. در این تحقیق با استفاده ازامار و اطلاعات موجود از قنوات وچاههای مورد بهره برداریدر منطقهشمال شهرستان اردکان و تجزیه و تحلیل داده های مربوطه سعی شد بین قنوات و چاههای موجود در منطقه از جنبه های مختلف مقایسه صورت گیرد. به این منظور اطلاعات مربوط به میزان آبدهی ، کیفیت آب، چگونگی بهره برداری و نظام توزیع آب قنوات و چاهها در منطقه مورد مطالعه بررسی شد. بر این اساس میزان متوسط آبدهی چاهها ۱۹/۵۵ لیتر در ثانیه بوده که در موردقنات ها ۲۱/۷۵ لیتر در ثانیه می باشد. متوسط هدایت الکتریکی آب قنوات ۷۴۹۲/۵ میکروموس بر سانتیمتر می باشد درحالیکه متوسط هدایت الکتریکی چاهها ۱۰۹۳۲/۴۵ میکروموس بر سانتیمتر بدست آمد و شوری آب چاهها در پنج سال اخیر در حال افزایش می باشد. نظتام توزیع آب چاهها بر نظام توزیع قنوات که دارای قدمت زیادی می باشد استوار است. میزان مصرف آب برای بهره برداران چاه ها به ازای هر نفر ۰/۲ لیتر در ثانیه و برای قنوات۰/۰۹۶ لیتر درثانیه می باشد که نشان دهنده تعداد بهره بردار بیشتر از آب قنات به تناسبتعداد آنها می باشد. با مقایسهعوامل متفاوت در نهایت مشخص شد که قنوات دارای برتری نسبی نسبت به چاهها در منطقه مورد مطالعه میباشد .