سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه مدانلو – کارشناس ارشد روانپرستاری عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانش
صادقعلی تازیکی – استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
بی بی هاجر زحمت کش –
فواد شریفی –

چکیده:

سوء مصرف مواد یکی از مشکلات بزرگ پزشکی و اجتماعی عصر حاضر است که سلامت بشر را مورد تهدید قرار می دهد. حشیش به عنوان رایج ترین این مواد باعث علائم شبه سایکوتیک، اختلالات روانپزشکی و رفتارهای ضداجتماعی می گردد. از آنجائیکه عوامل متعدد زیست –روانی – اجتماعی در سبب شناختی مصرف مواد مطرح است برای حل این معضل شناسایی این عوامل گام نخست می باشد. این مطالعه با هدف «مقایسه تمایلات سایکوتیک و نوروتیک افراد مصرف کننده با افراد غیر مصرف کننده حشیش» طراحی و اجراء شد.این مطالعه موردی –شاهدی بر روی 100 فرد مصرف کننده حشیش که جهت تهیه حشیش به پارک شهر گرگان مراجعه می نمودند (مورد) و 100 فرد که سابقه حشیش نداشتند و برای گذران اوقات فراغت به پارک شهر گرگان مراجعه می نمودند و از نظر سن و میزان تحصیلات با گروه مورد همسان بودند (شاهد) انجام شد. پس از انتخاب نمونه ها داده ها از طریق پرسشنامه آزمون شخصیتی آیزینگ نسخه بالغین به روش خود گزارش دهی جمع آوری و در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید و برای آزمون فرضیه از آزمون t و کای دو (سطح معنی داری 0.05) استفاده شد.یافته ها نشان داد میانگین سنی افراد مصرف کننده حشیش 23.21 سال (با دامنه 41-17) بود و اکثر آنان (98 درصد) مرد بودند و گروه مورد نیز با همین شرایط همسان گردیدند همچنین الگوی مصرف در اکثر مصرف کنندگان حشیش (83درصد) چند بار در روز بود.اکثر مصرف کنندگان حشیش (98درصد) به طور همزمان از سایر مواد نظیر سیگار، قرصهای اکستازی، تریاک ، LSD و داروهای بدون نسخه نیز استفاده می کردند. مقایسه میانگین نمرات سایکوتیزم و نوروتیزم در دو گروه اختلاف معنی داری را نشان داد. (0.0001 P<) همچنین بین نمره سایکوتیزم و مصرف حشیش رابطه معنی داری وجود داشت. از طرفی بین مصرف حشیش با متغیر الگوی مصرف مواد در خانواده و مصرف همزمان سایر مواد رابطه وجود داشت. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند با شناسایی خصوصیات رایج افرادی که سوء مصرف مواد دارند، به دست اندرکاران در برنامه ریزی برای پیشگیری در همه سطوح کمک نماید. با توجه به کمبود تحقیقات در این زمینه و ضرورت شناخت دقیق عامل موثر بر سوء مصرف مواد صورت گیرد.