سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مجید فضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سهیل اسفندیاری – دانشجوی مهندسی عمران
بهرام رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
انتقال سریع و مطمئن سیلاز محیط شهری به بیرون از شهرها همواره یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مهندسین هیدرولیک و مدیران شهری بوده است دراین راستا به منظور استفاده بهینه از زمین و کاهش هزینه ها استفاده از کانالهای مرکب مورد توجه واقع گردیده است رفتار هیدرولیکی اینکانالها به دلیل اندرکنش بین کانال اصلی و سیلابروها نسبت به کانالهای ساده پیچیده تر می باشد بدلیل تفاوت سرعتدرکانال اصلی و سیالبرو تبادل ممنتومی بین جریان درکانال اصلی و سیلابدست ایجاد می شود این تفاوت سرعت و تبادل ممنتوم سببب جریان عرضی درکانال می گردد دراین تحقیق تلاش گردیده است که با استفاده از مدلهای مختلف آشفتگی جریان درکانال مرکب شبیه سازی عددی گردیده و ضمن مقایسه نتایج مدلهای مختلف آشفتگی با یکدیگر مدل آشفتگی مناسب برای شبیه سازی جریان عرضی معین گردد.