سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایوب ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
هوشنگ صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه ارومیه
محمد یازرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ارسلان نباتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به علت پ ییچیده بودن سیستمهای استاندارد غذایی در نشخوارکنندگان مدلهای پیچیده ریاضی ارائه گردید، که جیرهنویسی به روش دستی را سخت میک د ن. استفاده از برنامههای کامپیوتری بهترین راه حل برای این مشکل میباشد. تفاوت در مدلهای مورد استفاده در برآورد احتیاجات و ارزش غذایی مواد خوراکی در هر نرم افزار نتایج متفاوتی خواهد داد، بنابراین انتخاب نرمافزار مناسب براساس معیارهای درست، امری منطقی و ضروری میباشد. این بررسی به منظور مقایسه چهار نرم افزار متداول جیره نویسی گاوشیری Spartan و NRC. V6 و CNCPS,V5 و CPM-Dairy.V3 با هدف بیان فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین نرم افزار جیره نویسی برای مدیریت تغذیهای و اقتصادی صحیحتر واحدهای پرورش گاو شیری انجام شد. اطلاعات ورودی یکسانی برای هر نرم افزار تعریف و پس از متعادل کردن جیره، برخی متغیرهای محاسبه شده مهم، مقایسه شد . براساس نتایج حاصل و معیارهای انتخاب نرم افزار جیره نویسی، نرم افزارهای CPM و CNCPS قادرند مناسبترین و به صرفه ترین جیره را محاسبه کنند که در نتیجه می توانند در کاهش هزینه های گاوداری موثر باشند.