سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمد مهدی شفیع – کارشناس ارشد- مدیر پروژه سازمان فضایی ایران- پژوهشگاه فضایی – پژوهشکد
نیر میرزاآقازاده – کارشناس ارشد مکاترونیک سازمان فضایی ایران- پژوهشگاه فضایی – پژوهشکد
رضا گلزاریان – کارشناس ارشد فیزیک سازمان فضایی ایران- پژوهشگاه فضایی – پژوهشکده ران
بیت اله قهرمانی – کارشناس ارشد – سرپرست پژوهشکده سازمان فضایی ایران- پژوهشگاه فضایی –

چکیده:
پیشرانشهای فضایی وظیفه تامین تراست مورد نیاز برای انجام یک ماموریت فضایی را برعهده دارند. به طور کلی پیشرانشهای فضایی به سه گروه عمده پیشرانشهای شیمیایی، غیرشیمیایی و پیشرفته تقسیم بندی میشوند. انتخاب پیشرانش فضایی مناسب تاثیر مستقیمی در بهینه سازی هزینه و مدت زمان انجام ماموریت فضایی، جرم پیشران مصرفی و قابلیت- های عملیاتی ماهواره دارد. امروزه فناوری پیشرانش غیرشیمیایی و به ویژه پیشرانش الکتریکی، به طور وسیع و فزایندهای در ماموریتهای فضایی مورد استفاده قرار می- گیرند. در این مقاله با ارائه مقایسهای دقیق برای دو نوع مختلف پیشرانش- های شیمیایی و الکتریکی، نسبت جرم پیشران مصرفی به جرم کل ماهواره به منظور انجام ماموریتهای فضایی با ΔV های مختلف به صورت عددی نشان داده شده است. نتایج این تحلیلها جزء گامهای اولیه در انتخاب نوع پیشرانش فضایی بوده و بسیار حائز اهمیت می باشد.