سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی واحد کرج
بهزاد ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده کشاورزی واحد ورامین
قربان نورمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
هوشنگ خسروی – موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

امروزه در ایران در کشت سویا از کودهای نیتروژنه استفاده می‌گردد که تداوم این روش با اصول کشاورزی پایدار هم‌سو نمی‌باشد. در این رابطه به منظور بررسی اثراتتلقیح باکتری‌های برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، آزوسپیریلوم و ازتوباکتر روی رشد گیاه سویا که می‌تواند نقش مهمی را در تأمین نیازهای غذایی گیاه (به خصوص نیتروژن) داشته باشند، یک طرح تحقیقاتی در شرایط مزرعه اجرا گردید و روابط متقابل این باکتری‌ها بر روی رقم سویا ویلیامز مورد مطالعه قرار گرفت. برای هر یک از میکروارگانیسم‌ها دو سطح (مصرف و بدون مصرف) درنظر گرفته شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در چهار تکرار و هشت تیمار در هر تکرار به اجرا درآمد. نتایج به‌دست آمده مشخص نمود که کاربرد ازتوباکتر و برادی ریزوبیوم به صورت انفرادی موجب افزایش معنی‌دار، ارتفاع گیاه، تعداد گره در گیاه، تعداد غلاف در گیاه، تعداد دانه در گیاه و عملکرد دانه شد و کاربرد آزوسپیریلوم به تنهایی هیچ‌گونه افزایش معنی‌داری را ایجاد نکرد. بررسی اثرات دوگانه و سه‌گانه نیز مشخص نمود که اثرات متقابل این باکتری‌ها روی هم مثبت و موجب افزایش اکثر صفات مورد بررسی شد و بیش‌ترین عملکرد دانه زمانی حاصل شد که این سه باکتری با هم مصرف شدند.