مقاله مقدمه اي بر ارتباط کلامي پليس راهنمايي و رانندگي در تعامل با مردم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه 85 تا 108 منتشر شده است.
نام: مقدمه اي بر ارتباط کلامي پليس راهنمايي و رانندگي در تعامل با مردم
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعامل اجتماعي
مقاله رفتار زباني
مقاله بافت اجتماعي
مقاله ارتباط کلامي
مقاله ارتباط غيرکلامي
مقاله پليس راهور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي ترديد يکي از ويژگي ها و قابليت هاي پليس جامعه محور، برقراري تعامل سازنده از جمله ارتباط کلامي صحيح و موثر با مردم است. ارتباطي که هم آمرانه و مقتدرانه و با اجراي قانون همراه باشد و هم مردم آن را بپذيرند و بي ادبانه و غيرمحترمانه تلقي نکنند.
حصول اين مقصود متعالي، به ويژه در جامعه ايراني، با دشواري ها و پيچيدگي هاي خاصي رو به رو است. اين مقاله برآنست تا برخي از ظرافت ها و مهارت هاي ارتباط کلامي پليس راهور (راهنمايي و رانندگي) و چالش هاي پيش روي آن را مطرح و در صورت امکان راهکارهايي براي آن ارايه کند. هر چند اين نوشتار به طور خاص پليس راهور را موضوع بحث قرار مي دهد ، اما آن چه که درباره مباني نظري و ارتباط کلامي و تعاملات اجتماعي و موانع ساختاري آن گفته شد، تنها اختصاص به پليس راهور ندارد و مخاطب آن سازمان پليس به طور عام مي تواند باشد. بديهي است اين مطالعه، آغاز راه است و باب مطالعات بيشتر و عميق تر با استفاده از داده هاي ميداني همچنان باز است.