مقاله مقدمه اي بر كاربرد نقشه برداري در طراحي محيط و منظر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم محيطي از صفحه 159 تا 175 منتشر شده است.
نام: مقدمه اي بر كاربرد نقشه برداري در طراحي محيط و منظر
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي محيط و منظر
مقاله نقشه برداري
مقاله نقشه توپوگرافي
مقاله طراحي فني
مقاله پياده سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوچك زاده محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاكنون فرايندهاي مختلفي براي طراحي محيط و منظر توسط متخصصان اين رشته براي به هدف رساندن يك پروژه محيط و منظر معرفي شده كه يكي از آن ها فرايند بوث (1983) است. اين فرايند، مجموعه اي از عمليات در طراحي يك پروژه محيط و منظر از پذيرش پروژه تا حفاظت از طرح اجرا شده را شامل مي شود. در اين مقاله سه زير بخش از مراحل فرايند طراحي محيط و منظر بوث توسط نگارنده در يك نمودار گردشي تنظيم شده است كه مورد مطالعه قرار مي گيرد. هدف از ارايه اين نمودار، معرفي و نشان دادن ارتباط بين دانشي تخصص هاي “طراحي محيط و منظر” و “نقشه برداري” در اجراي يك فرايند طراحي است. اين سه زير بخش شامل يكسري عمليات اجرايي است كه از دانش نقشه برداري برگرفته شده و معرفي كننده كاربرد دانش نقشه برداري در طراحي محيط و منظر است و “برداشت عوارض سطح زمين و تهيه نقشه توپوگرافي”، “طراحي فني زمين”، و “پياده كردن طرح بر روي زمين” را شامل مي شود. در پايان پيشنهاداتي براي استفاده از ابزارهايي نوين نقشه برداري مانند گيرنده هاي GPS جهت تهيه نقشه توپوگرافي درسيستم UTM و در نتيجه انتقال طرح نهايي محيط و منظر به اين سيستم مختصات، ارايه شده است.