مقاله مقياس رقابت پذيري بانکهاي تجاري ايران با تاکيد بر عملکرد بخش بين المللي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه 21 تا 41 منتشر شده است.
نام: مقياس رقابت پذيري بانکهاي تجاري ايران با تاکيد بر عملکرد بخش بين المللي
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رقابت پذيري
مقاله عملکرد
مقاله عملکرد بانک
مقاله عملکرد مالي
مقاله عملکرد غيرمالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: مهرنوش مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، به منظور توسعه مقياس بومي براي سنجش عملکرد در بانکهاي تجاري کشور و همچنين بررسي وضعيت اين بانکها بر اساس اين مقياس، پس از مطالعات نظري و اکتشافي از منابع داخلي و خارجي (الکترونيکي و غير الکترونيکي)، يک مقياس جامع ترسيم شده که نشان هنده ابعاد عملکرد بخش بين المللي با رويکرد جامع است. اعتبار مقياس طراحي شده از سوي 50 نفر از خبرگان تاييد شده است. مقياس تاييد شده از سوي خبرگان، در قالب يک پرسشنامه دو صفحه اي از 300 نفر از مديران و کارشناسان بخش بين المللي بانکهاي تجاري کشور نظرسنجي گرديده است.
يکي از يافته هاي اين مطالعه «مقياس بومي سنجش عملکرد بخش بين المللي در بانکهاي تجاري کشور» است که در آن، نقش و اهميت مولفه هاي اصلي به ترتيب (1) عملکرد مالي و (2) عملکرد غيرمالي است. يافته ديگر اين مطالعه، نشان دهنده وضعيت اين مقياس در بانکهاي مورد بررسي مي باشد. بدين ترتيب که وضعيت عملکرد غيرمالي بخش بين المللي در کليه بانکهاي تجاري کشور مناسب بوده و عملکرد مالي بخش بين المللي بانکهاي تجاري ملي ايران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و تنها در بانک تجارت و رفاه نامناسب مي باشد.