مقاله مقياس فعال سازي رفتاري براي افسردگي: ويژگي هاي روان سنجي و تحليل عاملي تاييدي نسخه ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه 65 تا 73 منتشر شده است.
نام: مقياس فعال سازي رفتاري براي افسردگي: ويژگي هاي روان سنجي و تحليل عاملي تاييدي نسخه ايراني
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس فعال سازي رفتاري براي درمان افسردگي
مقاله افسردگي
مقاله تحليل عاملي تاييدي
مقاله روان سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: اميري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف اعتباريابي نسخه فارسي مقياس فعال سازي رفتاري براي درمان افسردگي (BADS) در جمعيت دانشجويي انجام شده است.
روش: 370 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسي مشهد به كمك مقياس فعال سازي رفتاري براي درمان افسردگي و مقياس افسردگي، اضطراب و استرس (DASS) آزمون شدند. براي محاسبه روايي سازه مقياس از تحليل عاملي تاييدي بهره گرفته شد. هم چنين بررسي روايي همگراي مقياس فعال سازي، به كمك ضريب همبستگي بين زيرمقياس هاي BADS و زيرمقياس هاي اضطراب، افسردگي و استرس انجام شد.
يافته ها: تحليل عاملي تاييدي، برازش ساختار چهارعاملي BADS را تاييد کرد. هم چنين همبستگي معني دار و منفي با عامل فعال سازي و همبستگي مثبت و معني دار در سه عامل اجتناب / نشخوار فكري، افت شغلي / تحصيلي و آسيب اجتماعي با زيرمقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس به دست آمد که نشان دهنده روايي همگراي مطلوب اين مقياس است.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر ساختار چهار عاملي 25 گويه اي BADS را تاييد کرد. چهار عامل اين مقياس (فعال سازي، اجتناب / نشخوار فکري، افت شغلي / تحصيلي و آسيب اجتماعي) مورد تاييد قرار گرفتند.