مقاله مكان يابي دفن مواد زائد جامد شهري با استفاده از GIS و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي شهر گيوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم محيطي از صفحه 145 تا 158 منتشر شده است.
نام: مكان يابي دفن مواد زائد جامد شهري با استفاده از GIS و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) (مطالعه موردي شهر گيوي)
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مكان يابي
مقاله مواد زائد جامد
مقاله محل دفن
مقاله AHP
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: آل شيخ علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مواد زائد جامد، جزء جدايي ناپذير زندگي انسان بوده و توليد انواع اين زايدات در كميت و كيفيت هاي مختلف يكي از مهم ترين معضلات زيست محيطي عصر حاضر است. آلودگي هاي هوا، آب و خاك ناشي از عدم مديريت صحيح و عدم انتخاب جايگاه مناسب جهت دفن پسماند مشكلاتي را براي محيط زيست شهروندان ايجاد مي كند. به همين علت جهت كاهش پيامدهاي منفي پسماندها استفاده از ابزارها و فناوري هاي مناسب ضروي مي باشد. يكي از بخش هاي مهم در مديريت مواد جامد شهري، يافتن مكان مناسب جهت دفن زباله است. اين تحقيق با هدف تعيين مكان هاي مناسب دفن پسماند شهري شهر گيوي مركز شهرستان كوثر با استفاده از GIS و فرآيند تحليل سلسله مراتبي اجرا شده است. در اين مطالعه پارامترها، معيارها و ضوابط انتخاب مكان هاي مناسب براي دفن بهداشتي مانند زمين شناسي، راه هاي دسترسي، وضعيت لرزه خيزي منطقه، نقشه شيب، نقشه كاربري اراضي، فاصله از مراكز شهري و روستايي، نقشه خاك منطقه، نقشه شبكه هيدروگرافي و آب هاي زيرزميني و جهت باد غالب شناسايي گرديدند. استانداردهاي مختلف از جمله استانداردهاي مربوط به سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كشور و تجربيات جهاني شناسايي، و ارزيابي گرديدند. سپس با استناد به ضوابط و استانداردهاي ملي و جهاني و با اعمال فاكتورهاي محدود كننده با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مكان هاي مناسب در سطح شهرستان تعيين گرديدند. به منظور تلفيق لايه ها و اخذ نتايج ازمنطق بولين استفاده شد. با انجام بازديدهاي ميداني از ميان مكان هاي مناسب، چهار مكان براي مقايسه و ارزيابي از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبي مشخص شدند كه نهايتا با انجام مطالعات دقيقتر بر روي مكان هاي انتخاب شده و اعمال وزن هاي مناسب به هر يك از مكان ها، مكان هايي انتخاب گرديد. به طوري كه با استفاده از تلفيق منطق بولين در نرم افزار GIS و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) دو محل دفن نهايي با ترتيب اولويت بندي براي دفن زباله هاي شهر گيوي تعيين گرديد.