سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پرهام نداف – شرکت مهندسی پرداسازان
مسعود حسینیان – شرکت مهندسی پرداسازان
احمد عجم حسنی – شرکت گچ سیمین

چکیده:

در سالهای اخیر روند مصرف انرژی در کشور با رشد قابل ملاحظهای همراه بوده است. لزوم بررسی عوامل مختلف موثر در افزایش تقاضای حامل های مختلف انرژی، دستگاههای اجرایی کشور را به تناسب حوزه فعالیت آنها به عرصه موضوع وارد نمودهاست. در این راستا سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور به منظور بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع با سیاستگذاری و حمایتهای مالی از کارخانجات، گامهای بسیار ارزندهای در کاهش مصرف انرژی برداشته است. از سوی دیگر توجه صنایع مختلف به امر بهینهسازی مصرف انرژی در سا لهای اخیر و همچنین سیاستهای دولت در این زمینه سبب افزایش حساسیت کارخانجات مختلف به کاهش مصرف انرژی گردیده است. مقاله حاضر نتیجه پروژه ممیزی انرژی در کارخانه گچ سیمین در سال ۱۳۸۴ می باشد که از طرف سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور و کارخانه گچ سیمین در راستای بهینهسازی مصرف انرژی در این کارخانه، تعریف گردید.