سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا گازر – استادیار پژوهش موسسه تحقیقاتی فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور است که ارزش اقتصادی بالا و صادرات آن بر اهمیت فرآوری و بسته بندی این محصول می افزاید. یکی از مراحل مهم درفراوری پسته مرحلهخشک کردن محصول و رساندن رطوبت به محدوده مجاز نگهداری 4 تا 6 درصد بر پایه خشک می باشد. برای طراحی بهینه یک سیستم خشک کن و کنترل خشککردن مناسب این محصول نیاز به آگاهی از رفتار محصول در شرایط مختلف رطوبتی پسته در دماهایخشک کردن، منحنی های هم دمای دفعی برای دو رقم از پسته های خندان ایران به نام های کله قوچی و فندقی، در دماهای 45، 60، 75 و 90 درجه سانتی گراد بدست آمدند. برای این منظور از روش استاتیک و محلول نمکهای اشباع استفاده شد. پس از آن داده ها با مدلهای مرسوم در منحنی های هم دمایی دانه های کشاورزی برازش شده و ضرایب مربوطه تعیین گردیند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که مقدار رطوبت تعادلی در هر دو رقم با افزایش دما کاهش می یابد. همچنین در بین مدلهای بکار رفته در تحقیق، مدل اسمیت دارای برازشی مناسب و کاربری مناسبی نسبت به سایر مدلها بود.