مقاله مهار استرس اكسيداتيو القا شده توسط استروپتوزوتوسين در موشهاي صحرايي بوسيله مكمل ياري توام ويتامين E و سلنيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 269 تا 278 منتشر شده است.
نام: مهار استرس اكسيداتيو القا شده توسط استروپتوزوتوسين در موشهاي صحرايي بوسيله مكمل ياري توام ويتامين E و سلنيم
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين E
مقاله سلنيم
مقاله ديابت القا شده با استرپتوزوتوسين
مقاله استرس اكسيداتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه اميرمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: روشنگر ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افزايش استرس اكسيداتيو ممكن است موجب تسريع بروز عوارض بيماري ديابت از طريق متابوليسم گلوكز و اسيدهاي چرب آزاد شود. در اين تحقيق، اثر ويتامين E و سلنيم بر روي استرس اكسيداتيو و سيستم هاي اكسيدانت – آنتي اكسيدانت در موشهاي ديابتيك مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: سي و دو موش صحرايي بالغ ماده Sprague Dawley بطور تصادفي به سه گروه كنترل سالم، كنترل ديابتيك، و ديابتيك دريافت كننده مكمل توام ويتامين E و سلنيم تقسيم شدند. حيوانات گروه هاي دوم و سوم با تزريق داخل صفاقي 60 mg/kg استرپتوزوتوسين ديابتيك شدند؛‌ گروه سوم، روزانه  300 mg/kg ويتامين E همراه با 0.5 mg/kg سلنيم به مدت سي روز دريافت كرد. مقادير گلوكز، مالون دي آلدئيد (MDA) سرم، فعاليت آنزيم هاي گلوتاتيون پراكسيداز (GPX) و سوپراكسيد ديسموتاز (SOD)، هم چنين ظرفيت تام آنتي اكسيدانت پلاسما (TAS) و پارامترهاي ليپيدي چهار هفته بعد از ديابتيك شدن اندازه گيري شد.
يافته ها: در حيوانات ديابتيك، افزايش معني داري در گلوكز پلاسما (p<0.001) و (p<0.01) MDA، و كاهش معني داري در TAS پلاسما (p<0.01) و SOD گلبولهاي قرمز (p<0.05) مشاهده شد؛ هيچ گونه تغيير معني داري در فعاليت GPX اين گروه مشاهده نگرديد (p<0.05). استفاده توام از ويتامين E و سلنيم، مقدار گلوكز پلاسما را كاهش و موجب بهبود TAS و افزايش فعاليت (p<0.05) SOD در موش هاي ديابتيك گرديد. ضمنا، در اين گروه، ميزان ليپيد پراكسيداسيون كاهش و آنزيم هاي آنتي اكسيدانت افزايش يافت.
نتيجه گيري: مكمل ياري توام ويتامين E و سلنيم در موشهاي صحرايي ديابتيك شده با استرپتوزوتوسين احتمالا از طريق كاهش سطح گلوكز خون، افزايش آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و TAS، موجب كاهش پراكسيدان ليپيدي مي شود.