مدیر تصفیه به محض تنظیم صورت احتمالی طلبکاران تاجر ورشکسته که طبق ماده 3 نظامنامه شماره 1311/3/16 -7068 با مراجعه به صورت قروض تقدیمی ورشکسته، به موجب ماده 414 یا صورتی که در اجرای مـاده 449 آن قـانون بـه علـت عـدم تسلیم صورت دارایی از طرف ورشکسته، خود مدیر تصفیه تنظیم نموده است، بـر اسـاس مـاده 4 نظامنامـه بـه وسـیله اعـلان منتشره در مجله رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر، به طلبکاران احتمالی اخطار می کند که در مهلت های معینه به شرح زیر:

برای طلبکاران مقیم در مقر محکمه، یک ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان برای طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران، دو ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان برای طلبکاران مقیم در خارجه، سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان

اولاً: خود را معرفی کنند

ثانیاً : اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را، به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن هـا را معـین مـی نمایـد بـه دفتـردار محکمه تسلیم کرده، قبض دریافت دارند. در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل شده است، در مورد تصـفیه اختصـاری، آگهـی مـی کند که در ظرف 40 روز هر کس هر گونه ادعایی دارد اعلام کند.1

در مورد تصفیه به طریق عادی آگهی منتشر نموده و در این آگهی به طلبکاران و اشخاصی که ادعایی دارند اعلام می شود کـه ظرف مدت دو ماه ادعای خود را به انضمام مدارک به اداره مزبور تسلیم نماید.

پس از انقضای مدت دو ماه فقط اسنادی قبول می شود که در تأخیر تسلیم آن ها عذر موجهی باشد، این گونه اسـناد تـا خـتم ورشکستگی قبول می شوند2 کسی که سند را پس از انقضاء مدت دو ماه تسلیم کرده و عذر موجه او مـورد قبـول اداره تصـفیه واقع نشده می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوی کند.