موانع بر سر اجراي این سیستم ها

مهمترین مانع بر سر اجراییشدن این سیستم هزینه هاي آن است. البته درصدي نگرانی نیز بایستی متوجه بحث ظاهري و مزاحمتهاي ناشی از نصب علائم و تجهیزات جدید باشد.  اگرچه با کاهش علائم جادهاي ثابت، پیشنهاد می شود که VMSهایی که درست طراحی می شوند، میتوانند آثار منفی  بر روي زیبایی محیطی را کاهش دهند. افرادي که از خودروهایشان براي پیمودن مسیرهاي طولانی استفاده میکنند احتمالاً بیشترین سود را میبرند، که این موضوع بحث سیاسی عدم توازن در گروههاي خاص را بوجود خواهد آورد.

بافتهاي صحیح

فناوري VMS میتواند در تمامی نواحی مورد استفاده قرار بگیرد. اگرچه به منظور توجیه هزینهها، در بهترین حالت بایستی در مکانهایی نصب شوند که عده زیادي از کاربران  آنها را ببینند و یا این اطمینان وجود داشته باشد که نصب آنها در یک محل خطر تصادفات را کاهشداده و یا از ازدحام و فشار روانی رانندگان میکاهد.

 آثار جانبی منف

مهمترین اثر جانبی مضر VMS تلفات ناشی از توجه بیش از حد افراد به VMSها و خیرهشدن طولانی مدت به آنها به جاي تمرکز بر روي رانندگی است. دیگر اثر جانبی منفی میتواند قابل اطمینان نبودن اطلاعات ارائهشده توسط VMSها باشد و یا اعتماد رانندگان جلب شود اما ناگهان خراب شوند. مشکلات زیبایی محیطی نیز میتواند از آثار جانبی مضر باشد.