نتیجه گیري

-1 تکنولوژي VMS اغلب جهت اطلاعرسانی در مورد ازدحام جادهها، اتفاقات جادهاي پیشرو و تأخیرهاي غیرمنتظره میباشد و بدین ترتیب میتواند از اضطراب رانندگان بکاهد.

-2 اگر تابلوهاي پیام متغیر به شکل صحیح طراحی گردند، میتوانند آثار منفی بر روي زیبایی محیطی (نظیر حواس پرتی) را کاهش دهند. از طرفی تابلوها نباید براي تبلیغات خاصی مورد استفاده قرار گیرند.

-3 پیامها براساس تقسیم بندي شرایط ترافیک تنظیم گردند که نیازمند کنترل وضعیت ترافیک از مرکز کنترل ترافیک و نیروي مدیریتی است (در ساعات اوج به وضعیت ترافیکی مسیرهاي منتهی پرداختهشود، در ساعات غیرضروري به نکات ایمنی تاکید گردد).

-4 کیفیت پیامهاي استفاده شده در تابلوها، مهمترین نکته در کاربري از اینگونه تابلوها میباشند همچنین مؤثربودن VMSها بستگی به میزان توانایی رانندهها در درك و جذب اطلاعات فراهم شده دارند.

-5 لزوماً نباید تمام تابلوها یک پیام را نمایش دهند هر تابلو براساس موقعیت و شرایط، پیام مربوط به وضعیت ترافیکی منطقه خود را تشریح کند.

-6 یک VMS خوب بایستی نشاندهنده اطلاعات مفیدي باشد که بطور لحظهاي صحیح باشند بطوریکه رانندگان بتوانند براحتی آنها را درك نموده و بهسرعت متوجه پیام آنها شوند.

-7 مهمترین مانع بر سر اجرایی شدن این سیستم هزینه هاي آنهاست. همچنین مهمترین اثر جانبی مضر VMS تلفات ناشی از توجه بیش از حد افراد به تابلوها و خیرهشدن طولانی مدت به آنها به جاي تمرکز بر روي رانندگی است.