مقاله موانع مشارکت اجتماعي و راه هاي تقويت آن در راديو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 133 تا 157 منتشر شده است.
نام: موانع مشارکت اجتماعي و راه هاي تقويت آن در راديو
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديو
مقاله راديوهاي تخصصي
مقاله راديوهاي عمومي
مقاله رسانه هاي جمعي
مقاله مشارکت
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله نقش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: باستي حمداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر که به شيوه پيمايشي صورت گرفته، مطالعه و شناخت ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات درباره نقش و جايگاه شبکه هاي راديويي جمهوري اسلامي ايران در ايجاد و تقويت مشارکت اجتماعي بوده است. به اين منظور 139 نفر از اساتيد و دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نمونه اي از کارشناسان به شيوه تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه اي محقق ساخته پاسخ دادند.
نتايج نشان داد که نوع رسانه، شيوه ارايه پيام به لحاظ قالب برنامه اي، توسعه کمي و کيفي و نوع مالکيت راديو ارتباط معني داري با مشارکت اجتماعي دارند، همچنين راديوهاي داخلي نقش مثبت و راديوهاي خارجي نقشي منفي در زمينه مشارکت اجتماعي ايفا مي کنند. حضور نمايندگان و احزاب در شبکه هاي راديويي، راه اندازي راديوهاي محلي و تعدد و تکثر راديويي نيز از راهبردهاي تقويت کننده مشارکت اجتماعي هستند.