سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا محبوبی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالقاسم شریف زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهنوش شریفی – دانش آموخته ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

کشاورزی بوم شناختی با اهدافی چون پایداری یا بهبود منابع طبیعی تجدید شونده، تعامل با اکوسیستم های بومی کشاورزی، مدیریت آفات، توازن کشت و کار، مدیریت حاصل خیزی خاک، مدیریت واریته های زراعی با توجه به تنوع ژنتیکی و سازگاری محلی، مدیریت یک پارچه الگوی کشت با توجه به آمایش بومی سرزمین، گردش نهاده ها و محصولات در مزرعه و طبیعت چند کارکردی تولید کشاورزی جایگاه مهمی در برنامه های توسعه هر کشور دارد . جهت نیل به اهداف کشاورزی بوم شناختی، موضوع ترویج تکنولوژی های حفاظتی نیز بسیار با اهمیت تلقی می شود چرا
که به دلیل ماهیت متفاوت تکنولوژی های حفاظتی با تکنولوژی های تولیدی، می باید از رهیافت ها و روش های ترویجی خاص اشاعه تکنولوژی های حفاظتی استفاده کرد و با شناخت موانع و عوامل بازدارنده ترویج تکنولوژی های مذکور زمینه تحقق اهداف کشاورزی بوم شناختی را فراهم ساخت . بنابراین هف این مقاله معرفی تکنولوژی های حفاظتی، بیان وجوه تمایز و افتراق آنها از تکنولوژی های تولیدی و در نهایت معرفی موانع و عوامل بازدارنده ترویج و اشاعه تکنولوژی های حفاظتی در راستای کشاورزی بوم شناختی است .