سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ندا حیاتی راد – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی جلفا، گروه معماری، جلفا، ایران
سحر طوفان – عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

چکیده:
وجود صنعت خودرو را می توان شاخصی برای ارزیابی وضعیت صنعتی یا غیر صنعتی بودن یک کشوردانست؛زیرا صنعت خودرو عملا سبب می شود سطح دانایی در کشور افزایش یافته و پس از مدتی کشور دارنده اینصنعت، در ده ها رشته دیگر نیز توانمند شود. این صنعت با برخورداری از سطح بالای قدرت مالی می تواند سببافزایش فعالیتهای تحقیق و توسعه و خرید دانش فنی از خارج شود و همان گونه که گفته شد،این موضوع سببرشد سایر بخش ها می شود. وجود موزه و نمایشگاه خودرو یکی از ضروریت های فرهنگی بوده و با توجه به حیطهی فعالیت و اثر گذاری میتوان گفت یک مدرسه ی بزرگ در خدمت آموزش و رشد و گسترش علم در میان تمامافراد جامعه است که توجه به علوم تجربی و تجربه بشری در عصر صنعت و تاریخ نگری از عوامل شکل گیری اینموزه و نمایشگاهها می باشد.