سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
عطیه ایرویژه دوست –
سیدمحمدرضا فاروقی –

چکیده:
کتابخانه های عمومی به عنوان اماکن فرهنگی و آموزشی نقش مؤثری در تولید علم و ارتقاء سطح علمی جامعه دارند. امروزهحضور افراد تو کتابخانه ها بسیار کمرنگ شده است. لذا مکانیابی مناسب این مکان عمومی می تواند نقش محوری در افزایش ارتباط میان افراد و کتابخانه ها داشته باشد. توجه به مولفه های مکانیابی نظیر دسترسی پذیری این مکان برای عموم، قرارگیری کتابخانه ها در مراکز شهرها، سازگاری کتابخانه ها با کاربری های مجاور و تأمین مولفه های آسایش و امنیت در این مکان عمومی می تواند افراد را به حضور در کتابخانه های تشویق کند. در این مقاله سعی برآن است که مؤلفه های مطلوب مکان یابی کتابخانه های عمومی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به ارزیابی این مؤلفه ها در یک کتابخانه ی عمومی پرداخته شود تا نقش مرثر این مؤلفه ها بر ارتقاء سطح کیفی تعاملات اجتماعی بین افراد و محیط روشن شود و در نتیجه ی افزایش تعاملات اجتماعی میان افراد و این محیط، شاهد رشد حضور افراد در این مکان عمومی و فرهنگی، رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و افزایش تولید علم در کشور باشیم تا این مکان فرهنگی و آموزشی به بوته ی فراموشی سپرده نشود.