مقاله «ميرعاشقان» بررسي نشانه شناختي و روابط عمودي غزلي از حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه 1 تا 13 منتشر شده است.
نام: «ميرعاشقان» بررسي نشانه شناختي و روابط عمودي غزلي از حافظ
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظ
مقاله امير مبارزالدين
مقاله ميرعاشقان
مقاله رب
مقاله نشانه شناسي
مقاله محور عمودي غزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي دريافت چرخش هاي معنايي و در نتيجه ژرف ساخت متفاوت با رويه ظاهري اشعار و نيز شناخت مخاطب پنهان غزل هاي حافظ – در غزل هايي كه روي سخن با شخصيتي خاص است -، كشف نشانه هاي درون متني نه تنها راهگشا كه اجتناب ناپذير است.
حافظ شخصيت مورد خطابش را – بويژه در غزل هاي انتقادي – با نام واره هايي چند مي خواند تا زواياي وجودي وي را با زباني پنهان و پرنشانه معرفي نمايد. اين امر ضمن آن كه شعر را تاويل بردار مي سازد، باعث توهم تعدد مخاطب نيز مي گردد.
مقاله حاضر غزلي به مطلع
صوفي گلي بچين و مرقع به خار بخش                               وين زهد خشك را به مي خوشگوار بخش
را با توجه به حركت عمودي شعر و يافتن و نماياندن نشانه هاي درون متني مورد بررسي قرار داده است.
اين غزل يكي از غزل – شخصيت هاي پر از طنز حافظ است كه در سراسر آن روي سخن با يك مخاطب است كه وي را با نام واره هاي مختلفي چون صوفي، مير عاشقان، رب و شاه مي خواند تا افشاگر شخصيت خونريز و باده نوش محتسبي رياكار به نام امير مبارزالدين باشد.