مقاله ميزان انتقال محتواي آستازانتين تخمک به لارو قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) و اثر آن بر رشد ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1386 در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه 27 تا 38 منتشر شده است.
نام: ميزان انتقال محتواي آستازانتين تخمک به لارو قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) و اثر آن بر رشد ابتدايي
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستازانتين
مقاله نرخ انتفال
مقاله قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازيارلاكه اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بركنگ بوجونر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پنج گروه از مولدان ماده دوساله قزل آلاي رنگين کمان با تيمارهاي غذايي محتوي 0.07، 12.46،33.33 ، 65.1 و92.9mg  آستازانتين در کيلوگرم غذا تا حصول رسيدگي جنسي نهايي مورد تغذيه قرارگرفتند. ماهيان تخمهايي محتوي 2.03-29.97 ميليگرم آستازانتين آزاد در کيلوگرم تخم توليد کردند. تفاوت معنا داري (p<0.05) در محتواي آستازانتيني تخم بين تيمارها مشاهده گرديد. لاروهاي حاصل از تخمهاي هر يک از گروههاي آزمايشي داراي محتواي 0.7 تا 7mg آستازانتين در کيلوگرم لارو بودند. تفاوت معناداري (p<0.05) در محتواي آستازانتيني بدن لارو بين تيمارهاي آزمايشي مشاهده شد. مقدار محتواي آستازانتيني بدن لارو در مقايسه با تخم بسيار کمتر بود که نشان دهنده مقدار انتقال کم اين رنگدانه از تخم به لارو و ميزان بالاي تبديل رنگدانه آستازانتين به متابوليتهايش در طي نمو جنيني است. تفاوت معناداري در ميزان انتقال رنگدانه آستازانتين بين تيمارها مشاهده نشد (p<0.05). روابط رگرسيوني برازش داده شده بين محتواي آستازانتين غذا و تخم و همچنين محتواي آستازانتين تخم و بدن لارو بيانگر يک روند افزايشي و معنادار (p<0.05) بود. تفاوت معنا داري درخصوص وزن و طول اوليه لاروهاي تازه به تغذيه افتاده حاصل از تيمارهاي آزمايشي مشاهده گرديد (p<0.05) به طوري که لاروهاي حاصل از تيمار با محتواي آستازانتين  5.32mg/kgداراي ميانگين وزن و طولي ابتدايي بالاتري نسبت به ساير تيمارها بودند. کمترين مقدار ميانگين وزن و طول ابتدايي مربوط به تيمار شاهد با محتواي آستازانتيني 0.7mg/kg بود. با توجه به محتواي آستازانتيني تخم و لارو و نيز مشاهده نرخ انتقال آستازانتين تخم به لارو، مشاهده گرديد که آستازانتين انباشته شده در تخم که ناشي از جيره غذايي مولدان ماده است مي تواند با تبديل شدن به متابوليتهاي خود طي نمو جنيني و شرکت در مکانيسم رشد و نمو جنيني به عنوان يک راه انداز و تحريک کننده رشد ابتدايي محسوب گردد.