مقاله ميزان فراواني باكتري هاي مايكوپلاسما هومينيس و اوراليتيكوم نزد خانم هاي نابارور در مقايسه با آلودگي همسران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه 197 تا 202 منتشر شده است.
نام: ميزان فراواني باكتري هاي مايكوپلاسما هومينيس و اوراليتيكوم نزد خانم هاي نابارور در مقايسه با آلودگي همسران
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروري بانوان
مقاله مايكوپلاسما هومينيس
مقاله اوراليتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري معرفت
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي فهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: احتمال دخالت باكتري هاي مايكوپلاسما هومينيس و اوراپلاسما اوراليتيكوم در ايجاد و بروز ناباروري از سال هاي گذشته مطرح بوده است. پژوهش حاضر با هدف تعيين فراواني باكتري هاي مذكور روي 56 نمونه از زوج هاي نابارور و همسرانشان كه به مركز درماني پژوهشگاه فناوري هاي نوين در شهر تهران مراجعه نموده بودند، انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه تحليلي- مقطعي، پرسشنامه كامل براي زوجين تنظيم و معاينات توسط متخصصين به عمل آمد. در ادامه از ترشحات ناحيه سرويكس بانوان و مايع Semen همسران آن ها با رعايت شرايط استريل نمونه برداري شد. نمونه ها در آزمايشگاه ميكروبيولوژي مورد كشت و آزمايش هاي تخصصي و تشخيص افتراقي قرار گرفت. با جداسازي مايكوپلاسما و ارتباط آن با عواملي مانند سن، سن ازدواج، ميزان تحصيلات و مدت ناباروري در نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: از 56 زوج مورد بررسي، باكتري مايكوپلاسما هومينيس از 22 نفر از خانم ها و 11 نفر از آقايان جداشد. ميزان آلودگي به ميكروارگانيسم اوراپلاسما اوراليتيكوم نزد 33 نفر خانم و 26 نفر از آقايان مشاهده شد. بين ناباروري خانم ها با علت باكتري هاي مذكور و وجود عفونت با مايكوپلاسما هومينيس و اوراپلاسما اوراليتيكوم در همسران آن ها رابطه معنادار بود. ارتباط بين ناباروري، آلودگي با باكتري هاي مذكور، سن و سن ازدواج معنادار نبود.
نتيجه گيري: حضور دو نوع باكتري مذكور در خانم هاي نابارور بيشتر از آقايان بود. پيشنهاد مي شود با مطالعات منطقه اي زوجين نابارور، نقش ساير عوامل مشخص شده و با درمان مناسب ميزان ناباروري كاهش و سطح بهداشت جنسي در جامعه ارتقا يابد.