مقاله ميزان ليپوپروتئين (آ) سرم و ارتباط آن با وضعيت و عادات تغذيه اي در زنان سنين باروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 7 تا 12 منتشر شده است.
نام: ميزان ليپوپروتئين (آ) سرم و ارتباط آن با وضعيت و عادات تغذيه اي در زنان سنين باروري
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپوپروتئين آ
مقاله زنان سنين باروري
مقاله عادات غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استادرحيمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: افزايش ميزان پلاسمايي ليپوپروتئين (آ) آن با افزايش خطر ايجاد بيماري کرونري قلب همراه است. از طرف ديگر تاثير عوامل رفتاري و تغذيه اي برسطح ليپوپروتئين (آ) سرم هنوز مورد سوال است. لذا اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين عادات غذايي و ليپوپروتئين (آ) در زنان سنين باروري شهر تبريز طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسي: مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي تحليلي است كه در آن 252 نفر از زنان 49- 15 ساله شهر تبريز بطور تصادفي از جمعيت عمومي سالم انتخاب شدند. براي هر كدام از افراد مورد مطالعه يك پرسشنامه دموگرافيك، يك پرسشنامه بسامد خوراك و دو روز يادآمد 24 تكميل گرديد. وزن و قد آنها با ترازوي سكا و متر پارچه اي چسبيده به ديوار اندازه گيري و نمايه توده بدن محاسبه گرديد. همچنين 5 ميلي ليتر خون وريدي جهت اندازه گيري ليپوپروتئين (آ) سرم گرفته شد. ليپوپروتئين (آ) به روش ايمونوتوربيدومتري اندازه گيري گرديد. داده ها با استفاده از روش هاي آماري توصيفي، آناليز واريانس، آزمون تي و همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين غلظت سرمي ليپوپروتئين (آ) 41.2±28.4 ميلي گرم در دسي ليتر بود. فقط %44.6 زنان از نظر سطح سرمي ليپوپروتئين (آ) در محدوده طبيعي (كمتر از 30 ميلي گرم در دسي ليتر) قرار داشتند و در %55.4 سطح ليپوپروتئين (آ) بالاتر از حد طبيعي بود. ارتباط معني داري بين عادات غذايي، ميزان مصرف روزانه كالري، چربي، پروتئين و ساير موادمغذي، سن، قد، وزن، نمايه توده بدن و دور وسط بازو با غلظت سرمي ليپوپروتئين (آ) وجود نداشت. تنها در زناني كه برنامه ورزشي منظم داشتند غلظت سرمي ليپوپروتئين (آ) پايين تر از زناني بود كه ورزش نمي کردند و يا برنامه ورزشي نامنظم داشتند (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه غلظت سرمي ليپوپروتئين (آ) در درصد بالايي از زنان سنين باروري، بيشتر از مقادير طبيعي است. علاوه بر اين، ورزش منظم سبب کاهش مقادير سرمي ليپوپروتئين (آ) مي شود. لذا پيشنهاد مي گردد براي حفظ سلامتي زنان مداخلات لازم جهت توسعه برنامه ورزشي منظم انجام گيرد.