مقاله ميزان مقاومت به فلوروكينولونها در سالمونلاهاي جداشده از موارد اسهال حاد در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 51 تا 54 منتشر شده است.
نام: ميزان مقاومت به فلوروكينولونها در سالمونلاهاي جداشده از موارد اسهال حاد در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي تهران
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا
مقاله ناليديكسيك اسيد
مقاله مقاومت
مقاله پاتوژنهاي روده اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميديان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش مرسده
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: دبيري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شكرزاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: رضادهباشي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مقاومت هاي چندگانه در پاتوژنهاي شايع از ديرباز مورد توجه جامعه پزشكي بوده است. سالمونلا يكي از شايع ترين باكتريهاي منتقل شونده از حيوانات به مواد غذايي و انسانها است. اين باكتري به دليل تنوع مخازن حيواني يكي از مهمترين عوامل بيماريهاي منتقله از غذا و يكي از مشكلات بهداشتي محسوب ميشود. ناليديكسيك اسيد از آنتي بيوتيكهاي گروه كينولونها ميباشد كه اثرات بسيار خوبي در درمان سالمونلاهاي مقاوم به آنتي بيوتيكها دارد. از طرفي در سالهاي اخير مقاومت به فلوروكينولونها فرايند درمان اين باكتريها را با مشكل مواجه ساخته است در نتيجه به منظور جلوگيري از بي اثر ماندن فرايند درمان، پايش مداوم و ارزيابي پيوسته ميزان مقاومت سويه هاي جداشده داراي اهميت فراوان مي باشد.
اين مطالعه با هدف تعيين سنجش حساسيت آنتي بيوتيكي سالمونلاهاي جداشده از موارد اسهال حاد در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي تهران به فلوروكينولونها انجام گرفته است.
روش كار: در فاصله زماني 18 ماه از اسفندماه 1385 تا مرداد ماه 1387 نمونه ها از سه بيمارستان طالقاني، مفيد و مركز طبي كودكان جمع آوري و از نظر آلودگي به سالمونلا بررسي گرديد. به منظور جداسازي سالمونلا، نمونه ها در محيط هاي غني كننده،‌ اختصاصي و افتراقي كشت و تعيين هويت نهايي گرديدند. تشخيص تاييدي جدايه ها توسط PCR اختصاصي جهت ژن inv كه اختصاصي گونه هاي سالمونلا است انجام گرديد. در ادامه با استفاده از آنتي سرمهاي اختصاصي جدايه ها تعيين سروتيپ شدند. آزمايش تعيين حساسيت آنتي ميكروبي جدايه هاي سالمونلا به دو آنتي بيوتيك شاخص خانواده فلوروكينولونها به روش كربي باير ديسك ديفيوژن انجام گرديد و جدايه هاي مقاوم و حساس براساس الگوهاي (Formerly NCCLS) CLSI تعيين گرديدند.
يافته ها: در زمان انجام اين مطالعه، تعداد 127 جدايه سالمونلا از بيماران داراي اسهال حاد مراجعه كننده به بيمارستانهاي تحت بررسي بدست آمد. از اين تعداد 18 جدايه (%14.2) سالمونلا تيفي، 10 جدايه (%7.9) سالمونلا پاراتيفي A، 43 جدايه (%33.9) سالمونلا پاراتيفي C، 27 جدايه (%21.3) سالمونلا انتريتيديس، 7 جدايه (%5.5) سالمونل اينفانتيس و 22 جدايه (%17.3) سالمونلا پاراتيفي B بودند. كليه جدايه ها به سيپروفلوكساسين كاملا حساس بودند اما %45.7 جدايه ها به ناليديكسيك اسيد مقاومت نشان دادند.
نتيجه گيري: درصد بالايي از سالمونلاهاي جداشده از بيماران داراي اسهال حاد به ناليديكسيك اسيد مقاومت داشتند. اين مقاومت بالا مي تواند در اثر مصرف بي رويه اين آنتي بيوتيك در درمان بيماريهاي ناشي از اين باكتري باشد كه خطر ايجاد اپيدمي هاي ناشي از شيوع و ازدياد جدايه هاي سالمونلا با مقاومت هاي چندگانه را هشدار مي دهد و مي تواند به عنوان زنگ خطري براي جامعه پزشكي و بهداشتي كشور مطرح باشد. جهت جلوگيري از گسترش بيشتر مقاومت ها، استفاده دوره اي از آنتي بيوتيكها، انجام آزمايشات حساسيت آنتي ميكروبي، و مطالعه پيوسته بروز مقاومت ها در منطقه توصيه مي شود.