مقاله ميزان ناقل بودن استافيلوكوك طلايي در بيني و حساسيت آنتي بيوتيكي آن در بيماران HIV مثبت در كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 58 تا 90 منتشر شده است.
نام: ميزان ناقل بودن استافيلوكوك طلايي در بيني و حساسيت آنتي بيوتيكي آن در بيماران HIV مثبت در كرمانشاه
این مقاله دارای 33 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوكوك
مقاله ناقلين بيني
مقاله HIV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جانبخش عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: صياد بابك
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: افشاريان ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ناقل بودن استافيلوكوك در بيني نقش مهمي در پاتوژنز عفونت استافيلوكوكي دارد. عوامل متعددي از جمله عفونت HIV و پيشرفته بودن آن ميتواند موجب افزايش ميزان ناقل بودن استافيلوكوك گردد.
بمنظور تعيين حالت ناقلي بيني در بيماران HIV مثبت اين مطالعه طراحي و انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه 300 نفر از افراد HIV مثبت تحت پوشش مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري از نظر ناقل بودن استافيلوكوك در بيني تحت بررسي قرار گرفته و حساسيت آنتي بيوتيكي آن به روش ديسك ديفيوژن تعيين شد.
يافته ها: از 300 بيمار %7 زن و %93 مرد بودند. ميانگين سني آنها 32 سال و بيشترين بيماران (%39.2) در گروه سني 31-40 سال قرار داشتند. 51 بيمار (%17) ناقل استافيلوكوك كوآگولاز مثبت در بيني بودند كه %23.5 آنها زن و %76.5 مرد بودند. ميزان ناقلي در زنان %50.9 و در مردان %14.4 بود. از نظر جنسي اختلاف بين دو گروه معني دار بود. ميزان ناقلي در گروه سني 31-40 سال بيشترين ميزان را داشت (%49). بين گروههاي سني از نظر ميزان ناقلي تفاوت معني داري وجود نداشت. %87 از كل بيماران اعتياد تزريقي داشتند و %89 ناقليي معتاد تزريقي بودند كه ميزان ناقل بودن در افراد با و بدون اعتياد تزريقي تفاوت آماري داشت. در ناقلين در 25 مورد CD4 (%49) بالاي 500 و 20 مورد (%39.2) بين 200-500 و 6 مورد (%11.8) كمتر از 200 بود. بين كاهش شمارش CD4 و افزايش ميزان ناقلين ارتباط معناداري وجود داشت. حساسيت استفيلوكوك طلايي به پنيسيلين %3.4. اگزاسيلين %9.7. متيسيلين %72.3.
وانكومايسين %83.2 و جنتامايسين %100 بود.
نتيجه گيري: مطالعه ما نشان داد كه ميزان ناقل بودن در افراد HIV مثبت تفاوت فاحشي با افراد سالم نداشته و ارگانيسم كلونيزه شده نسبت به آنتي بيوتيكهاي موجود حساسيت كافي دارد ولي با توجه به اينكه با پيشرفت بيماري احتمال ناقل بودن افزايش مييابد و چنين بنظر ميرسد در بيماران بدون عارضه نياز به درمان ريشه كني نداشته باشد ولي در بيماران با CD4 پايين بايستي مطالعات كافي دارد.