مقاله ميزان کاربرد مولفه هاي مديريت روابط انساني توسط مديران مدارس دوره راهنمايي شهر اصفهان از ديدگاه معلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه 133 تا 144 منتشر شده است.
نام: ميزان کاربرد مولفه هاي مديريت روابط انساني توسط مديران مدارس دوره راهنمايي شهر اصفهان از ديدگاه معلمان
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت روابط انساني
مقاله ارتباط
مقاله خودآشكارسازي
مقاله خود پذيري
مقاله خودآگاهي
مقاله انگيزش اعتماد
مقاله مديريت تعارض و جمعيت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: طالع پسند سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش ميزان کاربرد مولفه هاي مديريت روابط انساني توسط مديران مدارس دوره راهنمايي شهر اصفهان از ديدگاه معلمان بود. روش پژوهش توصيفي – پيمايشي و جامعه آماري شامل كليه معلمان مدارس شهر اصفهان است. حجم نمونه برآورد شده 82 نفر بود كه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه مهارتهاي روابط انساني ريس و برندت بود كه روايي و پايايي آن به ترتيب 0.82 و 0.84 بوده است و براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از آزمون t يكطرفه و تحليل واريانس چندمتغيره استفاده شد. نتايج نشان داد ميانگين هاي به دست آمده در خصوص هفت مهارت روابط انساني مديران (مهارت ارتباطات، خودآگاهي، خودپذيري، انگيزش، اعتماد، خودآشکارسازي و مديريت تعارض) بيشتر از سطح متوسط بود و تحليل آماري تفاوت معناداري را در خصوص ميانگين نظرات پاسخگويان در مورد ميزان استفاده مديران از مولفه هاي روابط انساني تنها در خصوص مولفه مديريت تعارض برحسب جنسيت نشان داد.