سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مریم رمضانی – دانشگاه تربیت مدرس، تهران
نیلوفر جعفری – دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

نصب خازن در شبکة توزیع انرژی الکتریکی به منظور کاهش تلفات توان و انرژی، بهبود پروفیل ولتاژ، بهبود ضریب قدرت و آزادسازی ظرفیت خطوط صورت می پذیرد . این مقاله سیستمی خبره مبتنی بر روش ترکیبی از نظریة فازی و الگوریتم ژنتیک را برای تعیین تعداد، مکان و ظرفیت بهینة خازنها در شبکة توزیع ارائه می کند . ابتدا شبکه بدون نصب خازن توسط پخش بار ارزیابیشده و با استفاده از سیستم خبره مکان های مناسب برای نصب خازن مشخص می شود سپس مسألة مکانیابی بهینة خازن به صورت یک مسألة بهینه سازی چندهدفه مطرح می شود که با استفاده از نظریة فازی تابع عضویتی مناسب به هر یک از توابع هدف اختصاص می یابد و با ترکیب مناسب توابع هدف، مسأله به یک مسألة بهینه سازی تکهدفه تبدیل شده و با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، مکان و ظرفیت مناسب برای نصب خازن در شبکه پیشنهاد می شود . در پایان با استفاده از مثال عددی روش پیشنهادی مورد آزمون ونتایج آن مورد بحث قرار می گیرد .