سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام محمدی ایواتلو – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریفایران
حسین مختاری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریفایران
احمد صالحی دوبخشیری – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریفایران

چکیده:

واحدهای اندازه گیری فازوربا استفاده از سیستم (PMU تحول عظیمی در بهره برداری از موقعیت یاب جهانی(GPS) سیستمهای قدرت ایجاد کرده است . از جمله این کاربردها می توان به بهبود تخمین حالت در سیستم های قدرت اشاره کرد. در این مقاله جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری به منظور مشاهده پذیری کامل شبکه سراسری ایران انجام شده است . با استفاده از الگوریتم ارائه شده در ای ن مقاله، تعداد و مکان بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری به نحوی بدست می آید که امکان تخمین حالت تنها با استفاده از اطلاعات دریافتی از این واحدها میسر گردد . فرمول بندی تحلیل مشاهده پذیری شیکه به روش تحلیل توپولوژیکی انجام شده است . الگوریتم ژنتیک برای حل مسا له بهینه سازی با متغیرهای گسسته استفاده گردیده است و بر روی شبکه های و همچنین شبکه سراسری ایران پیاده سازی استانداردIEEE شده است . نتایج شبیه سازی نشان می دهد شبکه سراسریدر 27 درصد از شینها می توان به ایران را با نصبPMU صورت کامل مشاهدهپذیر نموده و پایش کرد.