سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فرزانه قائمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
امید بهمنی – نویسنده مسئول، استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده:
در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران، تغذیه آبخوان یک عامل کلیدی در مطالعات توازن آبمحسوب میشود. افت شدید سطح آب در بسیاری از سفرهها و از دست رفتن کیفیت آنها استفاده از تغذیهمصنوعی به منظور ایجاد تعادل در شرایط آبخوان را اجتناب ناپذیر کرده است. در تحقیق حاضر با استفاده از منطق بولین در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) امکان اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی در محدوده آبخوان دشت نهاوند واقع در آبخوان استان همدان، به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی مطلوب مورد بررسیقرار گرفت. بدین منظور از 7 لایه اطلاعاتی شامل ضخامت آبخوان، کیفیت آبخوان، کاربری اراضی، شیب عمومی حوضه آبریز، نفوذ پذیری سطحی، تغذیه خالص و قابلیت انتقال استفاده گردید. بررسی نقشه های محاسبه شده نشان داد که 5/3 درصد اراضی (معادل 23/96 کیلومتر مربع)، که در نواحی مرکزی و جنوبی دشت گسترده شده اند، مناسب اجرای عملیات تغذیه مصنوعی می باشد.