سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید طباطباوکیلی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت دانشکده برق
داریوش عباسی مقدم – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

متصدیان انرژی الکتریکی در سطح جهان علاقه مند به افزایش تقاضای انرژی می باشند، بنابراین جهت بهبود کیفیت انتقال و عرضه انرژی نیازمند مکانیز مهای مکانیابی نقص سریع، دقیق و قابل اطمینانی می باشند. دو روش سنجش فعال و غیر فعال جهت مکانیابی نقص وجود دارد. مکانیابی نقص غیر فعال بر پایه اندازه گیری شکل موجهایی که بلافاصله پس از ایجاد نقص تولید می شوند استوار است. این سیگنالها نوعاً شامل سینوس فرکانسی همراه با اجزای فرکانس بالا و نمایی میرا شده به DC می باشد. بنابراین ای نروشها در هنگام بارداری خط قدرت قابل کاربرد هستند. در روش مکانیابی نقص فعال، نقص توسط ارسال یک سیگنال فرکانس بالا در خط قدرت و دریافت بازگشتی ناشی از عدم تطبیق یا قطعی مشخص می شود. هدف این مقاله یافتنسیگنا لهای زمانی مناسب برای روش فعال بوده که دارای دقت خوب، تشخیص غلط نقص حداقل و احتمال آشکارسازی نقص حداکثر می باشد. برای عدم تاثیر گذاری سیگنال ارسالی روی اجزاء شبکه خطوط قدرت، بایستی از سیگنالها با چگالی طیف قدرت کم استفاده شود. در بین تکنیکهای طیف گسترده، رشته مستقیم ماکزیمم طولM- Sequenceبدلیل سادگی تولید کد با طول دلخواه، نسبت لوب کناری به لوب اصلی پایین و مقاومت بالا در برابرتداخل، جمینگ و ناپایداریهای خط قدرت پیشنهاد می شود و در بین تکنیکهای باند باریک، مدولاسیو نهای چند فازی بدلیل نسبت پایین لوب فرعی به اصلی مناسبترین می باشند.