سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد کریمی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 15914 ، ای
محمد حقیقت کیش – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 15914 ، ایرا

چکیده:

نرخ گسترش ناحیه رسوب کرده طی فرایند جدایی فازی القا شده بوسیله غیرحلال (NIPS) در دو سیستم پلی متیل متاکریلات /حلال /آب (PMMA/solvent/water) توسط میکروسکوپ با بزرگنمایی کم مشاهده گردید . دو حلال استن (AC) و دی متیل فرمامید (DMF) برای نشان دادن اختلاف رفتار محلول پلی متیل متاکریلات طی فرایند NIPS انتخاب شد . اندازه گیری نرخ حرکت لایه رسوبی نشان می دهد که جدایش سریع باعث تشکیل ساختار حفره ای و جدایش آهسته باعث بوجود آمدن ساختار اسفنجی می شود. این ساختارها بترتیب مربوط به سیستمهای PMMA/DMF/water و PMMA/AC/water است . نتایج نشان می دهد که در مدت زمانی که آب در محلول پلیمری نفوذ می کند ناحیه آماده جدای ش با دو شیب متفاوت از پوسته تا عمق لایه گسترده م ی شود . حرکت جبهه رسوبی در سیستم PMMA/AC آهسته است در حالیکه در سیستم PMMA/DMF ابتدا با یک شیب بسیار زیاد آغاز می شود که ناشی از انتقال جرم سریع غیرحلال به درون محلول است . در این مورد بزرگ حفره ها از طریق هسته زایی فاز رقیق از پلیمر و جریان بیشتر حلال از محلول پلیمر به درون هسته ها نسبت به خروج غیرحلال از هسته ها به درون محلول پلیمر رشد می کنند.