سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه بنی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حیدررضا صفاری – استادیار پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
همایون فرهمند – استادیار پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
یکی از مشکلات اساسی بر سر راه کشاورزی کمبود منابع آب شیرین و با کیفیت جهت آبیاری است. دراقلیم های خشک و نیمه خشک به دلیل دمای زیاد، تبخیر شدید، فعالیت های نامناسب کشاورزی و همچنینبارش کم سالیانه آب های شور در حال گسترش است. آب های شور، از مهمترین فاکتور های محیطی هستندکه قابلیت رشد و تولید را در گیاهان کاهش می دهند. امروزه، شوری آب یکی از موانع و محدودیت های اصلیبسیاری از مناطق در تولید بهینه محصولات کشاورزی است. شوری آب علاوه بر اختلال و کاهش قابلیت جذبآب توسط ریشه ها، گیاهان را نیز از نظر تغذیه ای و فرآیند های متابولیکی دچار مشکل می نماید . یکی ازراهکارهای مدیریت بهینه آب های شور استفاده از گیاهان مقاوم به شوری یا هالوفیت ها در کشاورزی و صنعتاست. این گیاهان برای تحمل آب های شور مکانیسم های متفاوتی از خودشان نشان می دهند.