مقاله مکان يابي بهينه محل براي دفن بهداشتي پسماند هاي جامد شهري کرمانشاه به روش تجربي بر اساس ويژگي هاي ژئومورفولوژي منطقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه 19 تا 34 منتشر شده است.
نام: مکان يابي بهينه محل براي دفن بهداشتي پسماند هاي جامد شهري کرمانشاه به روش تجربي بر اساس ويژگي هاي ژئومورفولوژي منطقه
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند جامد شهري
مقاله دفن بهداشتي زباله
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله کرمانشاه
مقاله مکان يابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي طالقاني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سنجري فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر کرمانشاه با جمعيتي معادل 766706 نفر در سال 1385، روزانه 500 تا 600 تن زباله توليد مي کند. اين زباله ها در بخش جنوبي شهر کرمانشاه و به فاصله حدود 15 کيلومتري از آن روي دامنه شمالي کوه سفيد انباشته مي شوند. آلودگي زيست-محيطي، آلودگي آب سراب قنبر و هزينه زياد حمل زباله، از جمله مشکلات ناشي از مکان گزيني نادرست اين محل به شمار مي رود. در اين پژوهش، سعي شده است تا به کمک GIS و با توجه به ويژگي هاي ژئومرفولوژي منطقه، مکان بهتري براي دفن بهداشتي زباله هاي شهر کرمانشاه در نظر گرفته شود. براي اين کار، ابتدا نقشه ژئومرفولوژي محدوده شهرستان کرمانشاه با شناسايي هشت پهنه لندفرم، شامل: دشت سيلابي، دشت تراکمي، دشت فرسايشي هموار، دشت فرسايشي ناهموار، مخروط افکنه آبرفتي، دامنه منظم، دامنه لغزشي و دامنه نامنظم تهيه گرديده است. طبق اين بررسي و با غربال شدن چهار معيار حذفي در اين گونه مکان يابي ها، مانند: آب زير زميني، خاک، شيب و جنس زمين، دشت فرسايشي ناهموار نيمه جنوبي شهر کرمانشاه، پهنه مناسبي براي دفن بهداشتي زباله تشخيص داده شده است. سپس با استفاده از يازده متغير: شيب، زمين شناسي، خاک، فاصله از راه، فاصله از رودخانه، کاربري اراضي، بارش، فاصله از سکونتگاه ها، جهت باد، فاصله از چاه و واحد هاي ژئومورفولوژي، به روش همپوشاني در محيط GIS مبادرت به انتخاب سه مکان مناسب در سطح دشت فرسايشي ناهموار بخش جنوب شرق شهر کرمانشاه و به فاصله حدود 3 کيلومتري از مرکز شهر گرديد. سرانجام از طريق بررسي هاي ميداني، ويژگي هاي اين سه مکان از نظر شش معيار: چشم انداز، اکولوژي، مالکيت زمين، ارزش ملک، فاصله از مراکز گردشگري، فراهم بودن خاک لازم براي دفن زباله، مشخص شدند و با توجه به معيارهاي موجود در انتخاب مکان، امتياز نهايي براي هر سايت محاسبه گرديد و به ترتيب اولويت براي دفن بهداشتي زباله معرفي شدند.