مقاله مکان يابي دستگاههاي خودپرداز با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) مطالعه موردي: شعب بانک کشاورزي منطقه 10 شهرداري تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در جغرافيا و توسعه از صفحه 93 تا 108 منتشر شده است.
نام: مکان يابي دستگاههاي خودپرداز با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) مطالعه موردي: شعب بانک کشاورزي منطقه 10 شهرداري تهران
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان يابي
مقاله تصميم گيري چندمعياري
مقاله روش تحليل سلسله مراتبي
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله برنامه ريزي آرماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: الفت لعيا
جناب آقای / سرکار خانم: فوکردي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب مکان از عوامل مهم در فعاليت بنگاههاي اقتصادي است. علوم مبتني بر مکان نيز به دليل اين اهميت به دنبال ارايه روش ها و تکنيک هاي بهينه تعيين و انتخاب مکان فعاليت بنگاهها بوده و هستند. بانکداري نيز به عنوان يک فعاليت اقتصادي به دنبال استفاده از روش هاي علمي جهت حداکثر نمودن پوشش خدماتي و کارآيي و حداقل نمودن هزينه ها است. دستگاههاي خودپرداز به عنوان فن آوري الکترونيک بخشي از اين هدف را در طي سال هاي اخير محقق ساخته است.
مطالعه حاضر به عنوان يک پژوهش کاربردي با استفاده از رويکرد تحليل تصميم گيري چندمعياري و بکارگيري روش تحليل سلسله مراتبي و تحليل فضايي به ارايه چارچوب نويني در مکان يابي دستگاههاي خود پرداز در منطقه 10 شهرداري تهران پرداخته است. باتوجه به هزينه هاي زياد استقرار دستگاههاي خودپرداز هدف مطالعه حاضر ارايه روشي براي انتخاب مناسب ترين مکان به منظور افزايش کارآيي و خدمات رساني اين دستگاهها است. معيارهاي تصميم گيري بر اساس مطالعات مشابه ساير کشورها و نظرات خبرگان و مديران بانک کشاورزي استخراج و با مدل سازي فضايي و تلفيق اطلاعات، جايگاه هاي مطلوب استقرار شناسايي گرديد. در خاتمه با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني، هزينه و سود هريک از جايگاههاي پيشنهادي محاسبه و مناسب ترين نقاط استقرار و تعداد دستگاهها جهت پوشش تقاضاي محدوده مورد مطالعه تعيين گرديد.