سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
نوید یعقوب زاده – عضو هیئت علمی ،گروه معماری و شهرسازی ، واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان ، ایران
حمیدرضا اله یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، گروه معماری و شهرسازی ، واحدگرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان ، ایران

چکیده:
با توجه به توسعه روز افزون جمعیت و جوامع بشری و تولید زباله های بیشتر نسبت به گذشته ، محل دفنمواد زائد می تواند به طور بالقوه بر روی محیط اطراف اثرات منفی و زیان باری در ابعاد سلامتی جامعه،اقتصادی و محیط زیستی داشته باشد. بنابراین ارزیابی گسترده ای برای استقرار محل دفن مورد نیاز است تابهترین مکان دفن شناسایی شود. هدف از این پژوهش مکان یابی دفن مواد زائد مرکز استان گلستان است.شهرستان گرگان با توجه به موقعیت قرارگیری و استراتژیک خود یکی از مهمترین شهر های شمال کشور ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی می باشد . انتخاب محل مناسب جهت دفن پسماندها میتواند از اثرات نا مطلوب اکولوژیکی ، اجتماعی-اقتصادی جلوگیری کند.توسعه روزافزون شهرستان گرگان وافزایش بسیار سریع جمعیت و استانداردهای زندگی، باعث ایجاد تغییر در ترکیب زباله تولیدی و میزان آنگردیده است. با توجه به فاصله زیاد محل بازیافت و دفن فعلی و گسترش شهرهای اطراف و نیاز به د فعپسماندهای آن ها و همچنین سرازیر شدن زباله ها به این محل ،انجام مطالعات علمی و اصولی جهت انتخابمکان مناسب الزامی به نظر می رسد. مکان یابی محل دفن نیازمند تجزیه و تحلیل داده های مکانی ، قوانین ومعیارهای قابل قبول است. در این تحقیق جهت تعیین محل های مناس ب از روش ارزیابی چند معیارهتاکسونومی عددی و تحلیل عاملی استفاده شده است. ابتدا معیار ها و ضوابط انتخاب مکان مناسب برای دفنبهداشتی شناسایی گردید و با تشکیل پایگاه اطلاعاتی و آماده سازی داده ها و با استفاده از روش های ذکرشده یکی از سایت های معرفی شده در هر دو مدل به عنوان مکانی برای دفن زباله انتخاب شد.